Privacyverklaring

Privacyverklaring ouderportaal MijnSchool van de Groningse schoolvereniging- English version see below

 

Wij vinden de privacy van onze gebruikers erg belangrijk. Daarom gaan wij dat zorgvuldig om met het verwerken van persoonsgegevens in het ouderportaal MijnSchool; verwerking van persoonsgegevens vindt plaats volgens de gestelde eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

De Groningse schoolvereniging, gevestigd aan Sweelincklaan 4 9722 JV Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het ouderportaal MijnSchool zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor vragen hierover kunt u terecht bij Gerda Koning (g.koning@g-s-v.nl) of Henk Mulder (h.mulder@g-s-v.nl).

 

Persoonsgegevens die wij verwerken in MijnSchool

De Groningse schoolvereniging verwerkt uw persoonsgegevens in MijnSchool omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in MijnSchool:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Daarnaast verwerken wij gegevens over IP-adres, uw activiteiten op het portaal, internetbrowser en apparaattype. Deze gegevens worden enkel geraadpleegd indien dit in het kader van probleemoplossing noodzakelijk blijkt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken in MijnSchool

De Groningse schoolvereniging verwerkt in MijnSchool de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. In verband met de aard van onze dienstverlening verwerken wij de gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Dit gebeurt met toestemming van ouders of voogd. Indien deze personen jonger dan 16 jaar een account krijgen in MijnSchool, worden ook gegevens verzameld over het bezoek van het portaal. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via g.koning@g-s-v.nl Gerda Koning.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken in MijnSchool

De Groningse schoolvereniging verwerkt uw persoonsgegevens in MijnSchool voor de volgende doelen:

- U berichten en onze nieuwsbrief te kunnen zenden.

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

- U de mogelijkheid te geven de gegevens in te zien en hierop wijzigingen door te geven

 

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens in MijnSchool bewaren

De Groningse schoolvereniging bewaart uw persoonsgegevens in MijnSchool niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens van ouders en kinderen die gedurende/eind van het schooljaar de dienstverlening beëindigen, worden in ieder geval aan het eind van ieder schooljaar verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Groningse schoolvereniging verstrekt uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken voor MijnSchool

Wij  gebruiken voor MijnSchool alleen technische en functionele cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan het MijnSchool portaal wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van het portaal en uw gebruiksgemak. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat het portaal uw gebruikersnaam en voorkeursinstellingen kan onthouden en een actieve inlogsessie goed verloopt.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Dit kan het functioneren van het portaal en het gebruiksgemak verminderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen die verstrekt zijn via onze website

U heeft het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

U kunt een verzoek voor bovenstaande sturen naar: g.koning@g-s-v.nl (Gerda Koning).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We nemen uw verzoek in ieder geval binnen 4 weken in behandeling.

De Groningse schoolvereniging wijst u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen die verstrekt zijn via onze website

Mocht u vragen hebben, de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met: [info@g-s-v.nl Gerda Koning/Henk Mulder].

Privacy statement parent portal MijnSchool of the Groningse Schoolvereniging

We find the privacy of our users very important. That is why we handle the processing of personal data with care in the parent portal MijnSchool; processing of personal data takes place according to the requirements of the General Data Protection Regulation (AVG).

The Groningse Schoolvereniging, located at Sweelincklaan 4 9722 JV Groningen, is responsible for the processing of personal data in the parent portal MijnSchool as stated in this privacy statement.

For questions about this you can contact Gerda Koning (g.koning@g-s-v.nl) or Henk Mulder (h.mulder@g-s-v.nl).

 

Personal data that we process in MijnSchool

The Groningen Schoolvereniging processes your personal data in MijnSchool because you use our services and / or because you provide them yourself.

 Below is an overview of the personal data that we process in MijnSchool:

- First and last name

- Date of birth

- Address

- Phone number

- E-mail address

 

We also process information about IP addresses, your activities on the portal, Internet browser and device type. These data are only consulted if this proves necessary in the context of solving technical problems.

 

Special and / or sensitive personal data that we process in MijnSchool

The Groningse Schoolvereniging processes the following special and / or sensitive personal data in MijnSchool:

Data from people younger than 16 years of age. In connection with the nature of our services (our school), we process the data of people younger than 16 years. This is done with permission from parents or guardians. If these persons under the age of 16 get an account in MijnSchool, data will also be collected about their use of the portal. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without permission, please contact us via g.koning@g-s-v.nl Gerda Koning.

 

For what purpose and on what basis we process personal data in MijnSchool

The Groningse Schoolvereniging processes your personal data in MijnSchool for the following purposes:

- to  send you messages and our newsletter.

- to call or e-mail you if necessary to carry out our services.

- to give you the opportunity to create an account.

- to give you the opportunity to view your personal data and to make changes to this.

 

How long do we store personal data in MijnSchool

The Groningse Schoolvereniging does not store your personal data in MijnSchool for longer than is strictly necessary to achieve the goals for which your data is collected. Personal data of parents and children who will leave school during or at the end of an academic year will in any case be removed at the end of each school year.

 

Sharing personal data with third parties

The Groningse Schoolvereniging provides exclusively to third parties when this is necessary for the implementation of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

Cookies, or similar techniques, that we use for MijnSchool

We use only technical and functional cookies for MijnSchool.

A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit the MijnSchool portal. The cookies we use are necessary for the technical operation of the portal and your ease of use. For example, they ensure that the portal can remember your user name and preferences and that an active login session is successful.

You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it does not store cookies anymore. In addition, you can delete all information previously saved via the settings of your browser. This can reduce the functioning of the portal and ease of use.

 

View, modify or delete data provided via our website

You have the right to view, correct or delete the personal data you provide. In addition, you have the right to withdraw your consent to data processing or to file an objection and you have the right to data portability.

You can send a request for the above to: g.koning@g-s-v.nl (Gerda Koning).

To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Please make your passport photo, the MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), the passport number and  your citizen service number (BSN) black with a felt tip in this copy. This is to protect your privacy.

We will handle your request within 4 weeks at least.

The Groningen Schoolvereniging points out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

How we protect personal data provided through our website

If you have any questions, or feel that your data is not secure or that there are indications of abuse, please contact Gerda Koning (g.koning@g-s-v.nl) or Henk Mulder (h.mulder@g-s-v.nl).

 

Cookieverklaring

De Groningse Schoolvereniging gebruikt voor het MijnSchool ouderportaal technische en functionele cookies.

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een eerste bezoek aan het MijnSchool portaal worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

 

Waarom gebruiken wij cookies?

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van het portaal en uw gebruiksgemak. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat het portaal uw gebruikersnaam en voorkeursinstellingen kan onthouden en een actieve inlogsessie goed verloopt.

 

Instellingen

Door bij het eerste bezoek op ‘Akkoord’ te klikken geeft u toestemming voor de cookies die wij gebruiken. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Dit kan het functioneren van het portaal en het gebruiksgemak verminderen.